Ane Nordvik Hasselberg

Painting
http://anenordvik.hasselberg.com

Atelier: Atelier Ilsvika
Tilgjengelig for rullestol: Ja

Om:

Ane Nordvik Hasselberg, billedkunstner, født 1969, fra Valnesfjord, bor og jobber i Trondheim. Hun har utdannelsen sin fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen og Kunstskolen i Bergen. Siden da har hun hatt flere utstillinger, vært i ulike juryer, hatt styreverv, fått kulturstipend og undervist i kunstfag på ulike skoler. Er medlem av Norske Billedkunstnere og Landsforeningen Norske Malere. ” Jeg beveger meg i grenselandet mellom abstraherte og mer gjenkjennbare former som kommuniserer med hverandre. Motivet er ikke av noe konkret, snarere utrykk for en følelse eller et «tverrsnitt» av noe. Avstand, interaksjon, berøring er ofte tematikk i bildene mine”. Former som kommer utenfra og inn i bildene, sier noe om at ingenting er uberørt/isolert. Alt er i sammenheng med det som er rundt/det som påvirker. Ofte er det to former som kommer utenfra på hver side av billedflaten, som «magneter» påvirker de det som befinner seg mellom, eller en klar ensfarget flate, i kontrast til dybde og sjatteringer.” ​ Jeg arbeider utforskende med farge, romlighet og ulike teksturer, ofte med overlappende lag av transparent farge. Andre ganger legges farger i et tykke flytende lag som tørker over flere dager. ​ Selv om jeg har en intensjon med arbeidene mine, er jeg opptatt av at betrakteren skal finne egne meninger og følelser i dem. ​ ————– ​ Ane Nordvik Hasselberg, visual artist, born 1969, from Valnesfjord, lives and works in Trondheim. She has her education from the Norwegian School of Arts, Crafts and Design in Bergen and Bergen Art school. Since then, she has had several exhibitions, been in various juries, held board positions, received cultural scholarships and taught art at various schools. She is a member of Norske Billedkunstnere and the National Association of Norwegian Painters. “I work in the borderland between abstract and more recognizable forms that communicate with each other. The motif is not of something concrete, but rather an expression of a feeling or a” cross-section “of something. Distance and interaction are often themes in my images. ” Shapes that come from outside and into the pictures say something about that nothing is being untouched / isolated. Everything is connected with what is around / what influences. Often there are two shapes coming from the outside on each side of the image surface, such as “magnets” they affect what is in between, or a clear solid color surface, in contrast to depth and shades. ” And I work exploratory with color, spaciousness and different textures, often with overlapping layers of transparent color. Other times, colors are applied in a thick liquid layer that dries over several days. Although I have an intention within my prosess, I am concerned that the viewer should find their own opinions and feelings in my work.